ศาสตราจารย์ ดร.ยูเม ยู เชา

Year: 
2551
ผู้ได้รับพระราชทานรางวัล
ชีวประวัติ: 

ศาสตราจารย์ ดร. ยูเม ยู เชา  เป็นชาวไต้หวัน อายุ 70 ปี สำเร็จการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก  ภาควิชาพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน  ปริญญา โท สาขาการศึกาพยาบาล  และปริญญา โท เอก สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย
พิสเบอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัย อาวุโสของศูนย์วิจัยและพัฒนานโยบายสุขภาพ เป็นประธานรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาลไต้หวัน และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ป่วยมะเร็งในเด็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน

ที่อยู่/ที่ทำงาน: 
Taiwan Nursing Accreditation Council, Higher Education & Accreditation Foundation of Taiwan 7 F, #179, Hoping East Road, Taipei, 106 Taiwan (Republic of China)
ประเทศ: 
ไต้หวัน

 ศาสตราจารย์ ดร. ยูเม เชา  เป็นชาวไต้หวัน อายุ 70 ปี สำเร็จการศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรีจาก  ภาควิชาพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ไต้หวัน  ปริญญา โท สาขาการศึกาพยาบาล  และปริญญา โท เอก สาขาพยาบาลศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยพิสเบอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งเป็นนักวิจัยอาวุโสของศูนย์วิจัยและพัฒนานโยบายสุขภาพ เป็นประธานรับรองสถาบันการศึกษาพยาบาลของสภาการพยาบาลไต้หวัน และเป็นกรรมการบริหารมูลนิธิผู้ป่วยมะเร็งในเด็กของสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ดร.เชา  เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาการพยาบาลและระบบบริการสุขภาพของประเทศ ไต้หวันมายาวนานเกือบ 50 ปี เป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกงานต่างๆ ไว้มากมาย ที่เป็นประวัติศาสตร์สำคัญในการพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว ไต้หวัน เป็นนักการศึกษา นักวิจัย ผู้บริหารสถาบันการศึกษา บริการพยาบาล และระบบสุขภาพที่มีผลงานโดดเด่น ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนโดยส่วนรวมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำ วิชาชีพการพยาบาลและการสาธารณสุขคนสำคัญของประเทศ และได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติ