หน้าแรก

SOMDEJYA.jpg

    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงถือกำเนิดมาจากครอบครัวสามัญชน พระนามเดิมสังวาลย์ มีพระราชสมภพที่เมืองนนทบุรี เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๔๓ ปีชวด ตรงกับ ค.ศ.๑๙๙๐ นับเป็นที่ ๓ ในพระชนกชู และพระชนนีคำ  ต่อมาครอบครัวของพระองค์ได้ย้ายมาอยู่ที่ห้องแถวชั้นเดียวในตรอกวัดอนงคาราม ธนบุรี  แต่แล้วก็ต้องทรงเป็นกำพร้าตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยพระชนกชูซึ่งเป็นช่างทองถึงแก่กรรมไปเสียก่อนและวิถีชิวิตของพระองค์ได้ แปรเปลี่ยนไปเมื่อพระชนมายุได้ ๗-๘ พรรษา  เพราะมีโอกาสได้ถวายตัวเป็นข้าหลวงของสมเด็จพระราชปิตุจฉา  เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร

    ทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์ และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๖ ตามคำชักชวนของพระยาดำรงแพทยกุล หลังจากสำเร็จการศึกษา ทรงได้รับการคัดเลือก ให้ทรงไปศึกษาวิชาพยาบาล ที่สหรัฐอเมริกา พร้อมกับนางสางอุบล ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ...รายละเอียด

 

 

รายละเอียดรางวัล

มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งขึ้นในวโรกาส ๑๐๐ ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ ๒๑  ตุลาคม  ๒๕๔๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาให้รางวัลแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการผดุงครรภ์วิชาชีพจากทุกประเทศทั่วโลก ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชน  ทั้งนี้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แผ่ไพศาลไปยังนานาประเทศ

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลล่าสุด

       นางสาวชิเอโกะ  โนโอโนะ อายุ 78 ปี เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ และอดีตวุฒิสมาชิกสภาสูงของประเทศญี่ปุ่น สำเร็จการศึกษาพยาบาลจากโรงเรียนพยาบาล และการผดุงครรภ์ในประเทศญี่ปุ่น และหลักสูตรการพยาบาลมารดา การผดุงครรภ์ การดูแลเด็กคลอดก่อนกำหนดจากประเทศอังกฤษ..

นางสาวไอลีน บาร์บารอ มารดาของการพยาบาลและการผดุงครรภ์ของประเทศเมียนมาร์ เป็นแบบอย่างของการเป็นพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ที่ดี และเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

ประกาศรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557

AWARD2.JPG

ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพ หรือกลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่ประสบความสำเร็จมีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพการพยาบาลในด้านการปฏิบัติการพยาบาล และ/หรือ การวิจัย การศึกษา หรือการบริการ เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมวิชาชีพ และสังคมทั่วไป ทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติ เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2557 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557

The 2017 Princess Srinagarindra Awardee delivers speech

 

On 12 December 2017,Miss XInjuan WU , Nurse from the People’s Republic of China and Professor Emeritus Dr. Euisook KIM ,  Nurse fromThe Republic of Korea who recently received the Princess Srinagarindra Award for 2016 and 2017,  delivered a speech at The Princepalace Hotel.